Nawigacja

SU Regulamin Skład w roku szkolnym 2015/2016

Samorząd Uczniowski

SU

1. Jest organem społecznym, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

2. Cele działalności samorządu:

 • zapewnienie uczestnictwa uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu swoich problemów oraz partnerstwa w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych;
 • stwarzanie możliwości rozwoju demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i wzajemnego wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupę;
 • kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stwarzanie warunków do samokontroli, samooceny i samodyscypliny poszczególnych uczniów.

3. Zadania samorządu:

 • przedstawianie władzom szkolnym opinii i potrzeb koleżanek i kolegów, spełnianie wobec tych władz rzecznictwa interesów ogółu społeczności uczniowskiej;
 • współdziałanie z władzami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki i udzielaniu niezbędnej pomocy młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej;
 • organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków zawartych w Kodeksie Ucznia;
 • współudział w rozwijaniu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, turystyczno – krajoznawczych, organizowanie wypoczynku i rozrywki;
 • angażowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły, inspirowanie młodzieży do udziału w pracy społeczno – użytecznej w środowisku;
 • organizowanie pomocy koleżeńskiej;
 • rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami i nauczycielami, a w przypadku pojawienia się konfliktów – uczestniczenie w ich rozwiązywaniu;
 • dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

4. Uprawnienia samorządu:

 • wnoszenie do planu dydaktyczno – wychowawczego szkoły propozycji wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów;
 • nieskrępowane wyrażanie swoich opinii dotyczących problemów społeczności uczniowskiej;
 • aktualizowanie gazetki w celu informowania ogółu uczniów o swojej działalności ;
 • zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w szkole oraz prawo opiniowania i wnoszenia uwag do opinii o uczniach;
 • udział przedstawicieli w niektórych posiedzeniach rady pedagogicznej dotyczących spraw wychowawczych i opiekuńczych;
 • wnioskowanie do dyrektora w sprawie powołania określonego nauczyciela na opiekuna samorządu z ramienia rady pedagogicznej;
 • dysponowanie funduszami będącymi w posiadaniu samorządu.

5. Organizacja samorządu:

 • w przypadku utworzenia samorządu, wszyscy uczniowie tej szkoły należą do samorządu szkolnego;
 • najwyższą władzą samorządu jest zebranie ogółu członków;
 • władzą wykonawczą samorządu są samorządy klasowe;
 • kadencja rad samorządów trwa przez cały rok szkolny, nie dłużej niż dwie kadencje;
 • samorządy mogą powołać Sąd Koleżeński do rozwiązywania konfliktów między uczniami i innych przypadków naruszania zasad zawartych w Kodeksie Ucznia;
 • rady samorządu współdziałają z innymi organizacjami działającymi na terenie szkoły;
 • rady samorządów współpracują z nauczycielami i wychowawcami oraz władzami szkoły, uzgadniając z nimi ważniejsze przedsięwzięcia;
 • rady samorządów składają sprawozdania ze swojej działalności;
 • zebrania, narady, spotkania odbywają się w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych;
 • rady samorządowe z różnych szkół mogą dokonywać między sobą wymiany doświadczeń i podejmować wspólne przedsięwzięcia wynikające z zadań określonych dla samorządów.

6. Fundusze samorządu:

 • samorządy mogą posiadać własne fundusze, które służą do finansowania ich działalności;
 • operacje finansowe i dokumentacja powinny być prowadzone zgodnie z ogólnymi zasadami;
 • fundusze mogą być pozyskiwane poprzez organizowanie imprez, sprzedaż prac wykonanych przez uczniów.

7. Obowiązki władz szkoły wobec samorządu:

 • udzielanie pomocy w całokształcie działalności samorządu;
 • zapewnienie warunków organizacyjnych niezbędnych do działalności samorządu;
 • wysłuchiwanie opinii uczniowskich;
 • czuwanie nad zgodnością działalności samorządu uczniowskiego z celami wychowawczymi szkoły;
 • stwarzanie warunków do wymiany doświadczeń z samorządami innych szkół;
 • powoływanie opiekuna samorządu z ramienia rady pedagogicznej.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Olszewie
  Olszewo 20
  11-730 Mikołajki
  woj. warmińsko - mazurskie
  POLSKA
 • (+48 87) 4213602
  fax (87) 4213602

Galeria zdjęć