Nawigacja

PO KAPITAŁ LUDZKI

INDYWIDUALIZACJA

                                         

 „INDYWIDUALNOŚĆ DROGĄ DO SUKCESU DZIECI W GMINIE MIKOŁAJKI”


Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”,
Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”


     Celem projektu jest wsparcie uczniów w procesie rozwoju (poprzez zajęcia adekwatne do potrzeb dzieci w klasach I-III) oraz szkół w procesie nauczania i dostosowania do reformy programowej kształcenia ogólnego.
W projekcie biorą udział wszystkie szkoły publiczne z terenu Gminy Mikołajki:
•    Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Olszewie
•    Szkoła Podstawowa w Woźnicach
•    Szkoła Podstawowa w Baranowie,
•    Szkoła Podstawowa w Mikołajkach

     Nauczyciele prowadzący zajęcia w klasach I-III realizują opracowany program, w tym indywidualizują pracę z uczniem, dostosowując ją do jego potrzeb i możliwości. Programy nauczania uwzględniają działania mające na celu indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego na I etapie edukacyjnym.

     Jednym z elementów projektu jest również doposażenie bazy dydaktycznej szkół w materiały dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt. Zakupione materiały dydaktyczne i sprzęt będą poprzez naukę i zabawę wspierać i podnosić poziom umiejętności matematycznych, językowych, czytania i pisania oraz podnosić poziom prawidłowej mowy.

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. M. KONOPNICKIEJ W OLSZEWIE REALIZOWANE SĄ NASTĘPUJĄCE ZAJĘCIA:

•  Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w  czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji (zajęcia korekcyjno – kompensacyjne) – jedna grupa

     W zajęciach uczestniczą dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czytania, pisania i matematyki  oraz będące w grupie ryzyka dysleksji. Zadania realizowane podczas tych zajęć mają na celu usprawnianie funkcji poznawczych, w tym logicznego myślenia, percepcji i pamięci słuchowej. Dzieci wykonują ćwiczenia podnoszące sprawność grafomotoryczną, rozwijające funkcje analizatora wzrokowego, w tym spostrzeganie, orientację w schemacie ciała i przestrzeni oraz koordynację wzrokowo- ruchową.

•  Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych i polonistycznych  (zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze) – dwie grupy

     Praca na zajęciach opiera się na przekazaniu wiedzy w sposób prosty, ciekawy i zrozumiały dla ucznia, często poparty przykładami zaczerpniętymi z otoczenia. Istotne jest doszukiwanie się związków, podobieństw i różnic, aby ułatwić zapamiętanie i zrozumienie podstawowych pojęć i faktów matematycznych i polonistycznych. Nacisk położony jest na rozwijanie umiejętności praktycznych potrzebnych do stosowania w konkretnych sytuacjach życia codziennego, oraz rozwiązywania zadań – problemów. Stosowane są różnorodne metody nauczania ze szczególnym uwzględnieniem metod aktywnych,  działania praktyczne, z konkretnymi modelami. Formą pracy na zajęciach wyrównawczych jest praca indywidualna lub w małych grupach.

•  Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy (indywidualna terapia logopedyczna dla 4 uczniów)

     Zajęcia logopedyczne skierowane są na  kształtowanie mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej, gramatycznej, stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy oraz doskonalenie mowy już ukształtowanej.

•  Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych (zajęcia przyrodnicze - prowadzenie obserwacji przyrodniczych)

     Zajęcia umożliwiają dzieciom wykorzystanie naturalnej skłonności do poznawania poprzez bezpośrednie obserwacje przyrodnicze, doświadczenia – praktyczne działanie. Wycieczki i zajęcia w naturalnym środowisku będą umożliwiały rozwijanie  ich zainteresowań i zdolności, skierowane na: pobudzanie aktywności umysłowej uczniów i ich wyobraźni; motywowanie do wykorzystania swoich uzdolnień do dalszej pracy; przyzwyczajanie do samodzielnego rozwiązywania problemów, z wykorzystaniem posiadanej wiedzy; doskonalenie koncentracji uwagi; kształcenie pomysłowości, krytycyzmu, szybkości podejmowania decyzji; rozbudzanie ciekawości poznawczej, twórczego działania, eksperymentowania  i samodzielności.


HARMONOGRAM GODZIN ZAJĘĆ W RAMACH PROJEKTU:
 


Lp.    Rodzaj zajęć                   Godziny pracy                      Prowadzący zajęcia


1.    Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
                                 - co druga środa - 6 – 7 godz. lekcyjna - mgr Sławomira Rokojżo


2.    Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności polonistycznych
                                 - czwartek - 6 godz. lekcyjna - mgr Dorota Sobierajska


3.    Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk przyrodniczych   
                                 - czwartek - 6 i 7 godz. lekcyjna - mgr Danuta Butkiewicz


4.    Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji
                                 - czwartek - 6  godz. lekcyjna - mgr Zofia Rokojżo


5.    Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy
                                 - wtorek - 6 godz. lekcyjna - mgr Adriana Krucyna


 

Szkolny koordynator projektu
mgr Danuta Butkiewicz
 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Olszewie
  Olszewo 20
  11-730 Mikołajki
  woj. warmińsko - mazurskie
  POLSKA
 • (+48 87) 4213602
  fax (87) 4213602

Galeria zdjęć