Nawigacja

Biblioteka szkolna Regulamin Godziny pracy Czytanie przedszkolakom Dzień Pluszowego Misia Od 4 roku bez książeczki ani kroku

Biblioteka

Biblioteka szkolna

1.Szkoła prowadzi bibliotekę, która jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

2.Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły.

3.Zadania biblioteki szkolnej:

 • gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych;
 • obsługa uczniów, nauczycieli i rodziców poprzez udostępnienie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej;
 • zaspokojenie zgłaszanych przez uczniów i nauczycieli potrzeb czytelniczych i informacyjnych;
 • podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej, zgodnie z programami nauczania;
 • przysposabianie uczniów do samokształcenia, działania na rzecz przygotowania uczniów do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji, biblioteki;
 • rozbudzenie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów, kształtowanie ich kultury czytelniczej;
 • pełnienie funkcji ośrodka informacji o materiałach dydaktycznych gromadzonych w szkole.

4. Zadania nauczyciela bibliotekarza:

 • prowadzenie działalności informacyjnej i poradniczej;
 • prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa;
 • informowanie rady pedagogicznej o stanie czytelnictwa poszczególnych klas;
 • udział w realizacji programu edukacji czytelniczej i medialnej - zgodnie z obowiązującymi w szkole programami i planami nauczania;
 • udział w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły poprzez współpracę z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, rodzicami uczniów, bibliotekami i innymi instytucjami pozaszkolnymi.

5.Do prac organizacyjno - technicznych należy:

 • gromadzenie zbiorów;
 • ewidencja i opracowanie zbiorów;
 • prowadzenie warsztatu informacyjnego;
 • prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki;
 • opracowanie regulaminu korzystania z biblioteki;
 • wspieranie działań dyrektora szkoły zmierzających do zorganizowania nowoczesnego warsztatu biblioteczno – informacyjnego umożliwiającego realizację przypisanych bibliotece zadań.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Olszewie
  Olszewo 20
  11-730 Mikołajki
  woj. warmińsko - mazurskie
  POLSKA
 • (+48 87) 4213602
  fax (87) 4213602

Galeria zdjęć